Het bestuur


VOORZITTER : LIEVE DE RUYCK

 

SECRETARIS : KURT SAELENS

 

PENNINGMEESTER : DIDIER MINJAUW

 

FRANK VANDERMEULEN

 

NICK DE SOETE


MISJA BERNARD


MARIO MINJAUW


LODE VAN CAUWENBERGHE

Reglement

Leden

Klik hier voor de volledige ledenlijst van onze club.

REGLEMENT 2024 vzw. WTC De Mandelvrienden WAKKEN 


1) Er wordt in drie tempogroepen gereden: 

“De Mandelvrienden 28-30” (“De Franks”) o.l.v. Frank Vandermeulen streven op vlakke ritten naar een gemiddelde rond de 28 à  30 km/u. Op meer golvende parcoursen passen we het tempo aan naargelang het niveau van de groep. Standaardritten zijn 70 à  85 km. Bij de Franks werken we, enkel indien mogelijk en verantwoord, met wegkapiteins die de kruispunten veilig afzetten. Er is  mogelijk een volgwagen. 

“De Mandelvrienden 25” (“De Kurts”) , o.l.v. Kurt Slambrouck, rijden iets kortere ritten aan een iets trager tempo. Op vlakke  ritten streven we naar een gemiddelde snelheid rond de 23 à 25 km/u. Standaardritten zijn 55 à 70 km. Bij de Kurts werken we,  enkel indien mogelijk en verantwoord, met wegkapiteins die de kruispunten veilig afzetten. Er is mogelijk een volgwagen. “De Mandelvrienden 22” (“De Orkaantjes”), o.l.v. Danny Van Daele, rijden nog iets kortere ritten aan een nog gezapiger tempo.  Op vlakke ritten streven we naar een gemiddelde snelheid rond de 22 km/u. Standaardritten zijn 50 à 60 km. Er is geen  volgwagen. 

Bij een beperkt aantal vooraf aangekondigde ritten zullen de Franks en de Kurts samen rijden (vb. openingsrit, fusierit, slotrit). In  principe rijden de Orkaantjes steeds afzonderlijk. De bedoeling van deze tempogroepen is om aan zoveel mogelijk mensen de  kans te geven op een ontspannen, sportieve manier te kunnen genieten van de (koers)fiets. 

2) De clubritten starten op de parking van de Kasteelstraat op zondag om 8u30.

Deze starturen en startplaats gelden tenzij anders vermeld op de clubwebsite en/of in de periodieke nieuwsbrief met het  programma van de komende weken. Het eindpunt van de ritten is op de Markt van Wakken. Tenzij op momenten dat we de rit  afsluiten met een (club)traktatie “op verplaatsing”: in deze gevallen eindigt de club-rit op de p laats van deze traktatie. Voor de start tekent iedereen de deelnemerslijst van de groep waar je meerijdt (Orkaantjes, Kurts of Franks). Je kan elke week  vrij kiezen in welke tempogroep je mee wil fietsen.

3) Bij uitzonderlijke slecht weer en/of gevaarlijke fietsomstandigheden.

Bij dergelijke omstandigheden wordt de beslissing over het al dan niet rijden van de officiële clubrit genomen door voorzitter  Lieve, ons bestuurslid Frank Vandermeulen (wegkapitein van de Franks) Franks, door de wegkapitein van de Kurts (Kurt  Slambrouck) en door de wegkapitein van de Orkaantjes (Danny Van Daele). 

4) De clublaureaten.

De Clublaureaten zijn de leden die het minst aantal ritten hebben gemist, ongeacht dit bij de Franks, Kurts of Orkaantjes is. Het  totale aantal kilometers wordt genoteerd, maar is niet bepalend voor het laureaat schap. Voor leden die minstens 80% van hun  ritten bij de Orkaantjes hebben meegereden tellen de Paasmaandagrit en de dag-rit eind juni/begin juli niet mee om laureaat te  worden. Op die manier hebben de Orkaantjes, Kurts en Franks evenveel kans om clublaureaat te worden. Iedereen kan één keer  

een JOKER inzetten om één rit te missen. Wie een JOKER wil inzetten moet dit wel vooraf melden aan een bestuurslid. Een  JOKER kan je gebruiken bij ziekte, blessure, feest, reis,… Wie een JOKER inzet krijgt de rit toegekend, maar niet de daarbij  horende kilometers. Alle officiële ritten op de clubkalender tellen mee voor het laureaat schap, behalve het clubkampioenschap.  Deelnemers aan meerdaagse uitstappen in clubverband krijgen de tegelijk gereden clubritten toegekend.

5) De clubuitrusting.

Wie de clubuitrusting niet draagt krijgt geen rit toegekend en zal aangesproken worden op het niet dragen van de clubkleding.  Dit uit respect en dankbaarheid voor de fietsvriendelijke bedrijven en ondernemers die onze clubkleding sponsoren. Een  afwijking is er voor de drie regerende clubkampioenen: zij worden geacht in hun - eveneens gesponsorde- kampioenetrui mee te fietsen. Bij grote ritten (genre Hallerit, zee-rit,…) mogen alle ex-kampioenen bij kleerwissels bij de terugrit ook hun kampioenetrui dragen (als de trui nog past…). 

6) We benadrukken dat veiligheid tijdens onze clubritten op de eerste plaats staat.

Ieder lid wordt verondersteld de verkeersreglementen te kennen en te respecteren.

 - Bij de officiële clubritten rijdt normaal een volgwagen achteraan de groep mee (Franks en Kurts). - Het dragen van een fietshelm is verplicht. Leden die aan de start komen zonder helm kunnen geweigerd worden. Tevens  kunnen zij geen aanspraak maken op tussenkomst van de clubverzekering. 

 

- Er mag niet voor de twee kopmannen uit gereden worden. Alleen wegkapiteins met armband én verkeersbordje mogen de  groep voorbij rijden. De andere deelnemers blijven in de groep. Leden (die geen officiële wegkapitein zijn) die wegrijden van de groep verliezen het recht op tussenkomst van de verzekering, mocht er zich een ongeval voordoen. - In de groep moet er steeds met maximum twee fietsers naast elkaar gereden worden. 

- Bij tegenliggers wordt signaal gegeven door de koprijders en/of door de eersten die de tegenligger opmerken. Gelieve dit  signaal solidair verbaal en/of met armbewegingen door te geven naar de medefietsers die verderop in de groep rijden zodat  iedereen tijdig de nodige ruimte kan maken om de tegenliggers veilig te kruisen. 

- Gelieve elkaar ook te waarschuwen voor putten en andere obstakels op de weg. 

- Volg steeds de aanwijzingen van de wegkapiteins op. 

- De gemiddelde snelheid wordt zo gehouden dat de wegkapiteins zonder moeite de groep kunnen verlaten om op de  kruispunten het verkeer op te houden. Laat steeds voldoende ruimte om de wegkapiteins de kans te geven om op een vlotte en  veilige manier de groep voorbij te steken. 

- Gelieve de groep goed gesloten te houden en geen gaten te laten vallen. 

- Niemand, behalve de wegkapiteins met armband, mogen achter de volgwagen rijden.

- Wegkapiteins die voor de groep uitrijden dienen op het fietspad te rijden. 

- We werken enkel met wegkapiteins als dit op een veilige en verantwoorde manier kan 

o Er moeten minstens 5 actieve wegkapiteins meerijden bij de Franks, 3 bij de Kurts. 

o Bij minder dan 5 wegkapiteins worden er geen wegen afgezet bij de Franks! 

o Bij minder dan 3 wegkapiteins worden er geen wegen afgezet bij de Kurts! 

o Voor de start word er op het aantal kapiteins gecontroleerd door een daarvoor aangestelde bestuurslid, die beslist over het al  dan niet afzetten van de wegen voor de 2 tempo groepen, (minimum 5 bij Frank, en minimum 3 bij Kurt). Alsook op het aantal  aanwezige leden per tempo groep. Bij minder dan 15 fietsende leden (chauffeur niet meegerekend) zal hij beslissen dat er GEEN  volgwagen zal meerijden in de desbetreffende tempogroep! 

o De verantwoordelijke van de groep (Frank bij de Franks, Kurt bij de Kurts) kan beslissen bij de start of onderweg dat er geen  wegen (meer) afgezet worden. Deze beslissing geldt voor iedereen! 

o Wegkapiteins moeten bij het tegenhouden van het verkeer altijd hun bordje (C3) gebruiken. 

o Wegkapiteins houden steeds de veiligheid van zichzelf én de groep voor ogen. 

o Neem als wegkapitein geen enkel risico: leg liever de groep stil dan op een levensgevaarlijke manier toch nog auto’s tegen te  houden. Mijd ook onnodige risico’s bij het voorbijsteken van de groep. 

7) WTC De Mandelvrienden is een wielertoeristenclub

die op vriendschappelijke, respectvolle manier wil samen fietsen. We zijn geen koersclub. 

8) De principes van “proper fietsen”

Onze club rijdt volgens de principes van “proper fietsen”, zoals omschreven door het tijdschrift “Grinta!”.Dit betekent o.a.: - Dopingvrij fietsen 

- Respect voor mens en milieu (geen zwerfvuil veroorzaken (vb. papiertjes, gellekes, banden,… niet op straat gooien), niet op  ongeoorloofde plaatsen wildplassen,…) 

- Voorzichtig fietsgedrag in het verkeer (o.a. naleven verkeersreglement, respect voor de andere weggebruikers,…) Onze club  duldt ook geen kwetsende, denigrerende, racistische of onbehoorlijke opmerkingen en/of gedragingen, acties en initiatieven in  de echte en virtuele wereld, die indruisen tegen de goede teamgeest van WTC De Mandelvrienden.

9) Lek rijden.

Wie tijdens de club-rit lek rijdt, mag gebruik maken van een wiel uit de volgwagen dat door de club ter beschikking gesteld wordt.  Dit wiel moet in goede staat (i.e. dezelfde staat als die op het moment dat je het wiel in bruikleen kreeg) terugbezorgd worden  aan de club tegen de start van de volgende club-rit. Wie een binnenbandje van de club gebruikte, bezorgt tegen de volgende  club-rit een nieuw binnenbandje aan een bestuurslid. 

Tip: Opgelet bij ritten waar er uitzonderlijk geen volgwagen zou mee zijn daar de opkomst minder is dan 15 fietsende leden,  voorzie hierom toch een binnenbandje bij de fiets. 

10) Gezond sporten.

Lichamelijk moet iedereen zich in een goede gezondheid bevinden. Niet onder invloed zijn van bepaalde medicijnen, die zijn/haar eigen of anderen hun veiligheid in gevaar brengt. De fietser mag ook niet op de openbare weg het verkeer vervoegen onder invloed van drugs, alcohol, verdovende middelen, doping of andere middelen die medefietsers of andere weggebruikers in gevaar kan brengen.

11) Tempo. Er wordt gereden aan een vast tempo dat bepaald wordt door de 2 kopmannen en dat zodanig wordt geregeld dat  in de mate van het mogelijke iedereen op een aangename, sportieve manier kan meefietsen. Frank, Kurt en Danny geven bij hun  groepen aan of er trager of sneller gereden wordt. Voor vragen en opmerkingen over het tempo kan je steeds terecht bij de  bestuursleden. We rijden volgens het principe “samen uit, samen thuis”. Er wordt nooit iemand achtergelaten.

12) Nieuwsbrief

Elke maand wordt een nieuwsbrief met het programma met de komende ritten (streek, parcours, eventueel gewijzigd start-uur,  achtergrondinfo, …) rondgemaild. Deze nieuwsbrief en het programma is ook te bekijken op de clubwebsite  (www.demandelvrienden.be) 

13) Privacy.

Het clublid gaat er mee akkoord dat zijn naam vermeld staat in de ledenlijst op de clubwebsite. Het clublid gaat er ook mee  akkoord dat foto’s genomen tijdens clubactiviteiten worden vertoond op de clubwebsite en/of de facebook- fan pagina van de  club en/of op nieuwsbrieven of jaarboekjes. 

14) Kampioentitels clubkampioenschap.

Er zijn maximum 3 kampioen: één in elk van de volgende categorieën: 

- Jonger dan 50 jaar (“jongerenkampioen”) (geboren na 01/01/1974) 

- Boven de 50 jaar (“Abrahamkampioen”) (geboren voor 01/01/1974) 

- Dames (geboren) 

Om de titel van clubkampioen te worden moet je op het moment van het clubkampioenschap aan minstens 10 ritten in  clubverband hebben deelgenomen. Elke clubkampioen heeft recht op een gepersonaliseerde kampioenetrui. Om te mogen  starten in de clubkoers moet je lid zijn, de volledige clubuitrusting dragen en minimum 5 ritten in clubverband hebben gereden.

15) Lidmaatschap. Iedere persoon ouder dan 12 jaar kan lid worden. Fietsen gebeurt op eigen kracht. Speed Pedelecs (elektrische fietsen met trapondersteuning tot 45km/u) zijn toegelaten op voorwaarde dat ze aantoonbaar correct verzekerd  zijn.

16) Het lidgeld. 

Het lidgeld bedraagt 60 Euro, verzekering inbegrepen. Wie regelmatig deelneemt aan de tochten en activiteiten van onze club  weet dat hij/zij dit bedrag ruimschoots terugkrijgt in “extra sportieve middelen” (verzekering, volgwagen met wielservice,  talrijke traktaties,…). 

17) Testritten.

Mensen die voor het eerst meerijden, kunnen hun eerste twee ritten meefietsen zonder het lidgeld te betalen. Indien het hen  bevalt, dienen zij vanaf de derde rit het lidgeld te betalen aan een bestuurslid en een clubuitrusting aan te schaffen.

18) De volgvoertuigen.

In elk van de tempogroepen kunnen een beperkt aantal “volgvoertuigen” meerijden (die eventueel gebruikt kunnen worden om  reservemateriaal, bevoorrading,… in op te bergen). Met “volgvoertuig” wordt bedoeld: een volgwagen of een elektrische  volgfiets (Speed Pedelec) die de groep volgt. De volgvoertuigen blijven achteraan de groep en steken de groep niet voorbij (ook  niet tijdens beklimmingen of op lastige stroken tegen wind). 

19) Verzekering.

Voor de clubritten wordt een groepsverzekering die voldoet aan de wettelijke vereisten afgesloten via Sporta. Ieder lid wordt  opgenomen in deze verzekering. De verzekering geldt tussen start- en eindpunt van de clubritten (zoals vermeld in punt 2 van  dit clubreglement) Enkel wie meerijdt in de groep (inclusief wegkapiteins) is verzekerd: wie tijdens een club-rit vroegtijdig de  groep verlaat doet dit op eigen risico. Meer info over deze verzekering vind je op de website van Sporta:  https://www.sportateam.be/onze-sportverzekering. 

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden, en ontslaat het bestuur van elke verantwoordelijkheid in geval ongeval of  schade. 

OPGEPAST: Indien de verkeersreglementen en de bepalingen uit dit clubreglement, meer bepaald m.b.t. de veiligheid niet  worden nageleefd, is het zo dat bij de aangifte van een ongeval, de verzekering mogelijk zal weigeren om tussenbeide te komen.  Ook bij het overtreden van de actuele Belgische wetgeving tijdens de clubactiviteiten zal de verzekering niet tussenbeide komen  en vervalt de verantwoordelijkheid van onze club en de bestuurders van de club.

20) Ongevallen en schade

De VZW en het bestuur kunnen onder geen enkel beding verantwoordelijk en/of aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen en/of materiële schade opgelopen tijdens, op weg naar of op weg van een evenement of rit georganiseerd door de club. De term “risico-aanvaarding” wordt overgenomen uit het Burgerlijk Recht. Behalve in de gevallen van moedwillig aangebrachte schade, draait elk op voor zijn eigen materiele schade. De club en zijn bestuur komen niet tussen in gevallen van dispuut. Bij ongeval dient iemand van het bestuur onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden. Bij ernstig ongeval met gewonden of enige discussie dient deze situatie vastgelegd te worden door de politie. Bewijsmateriaal zoals foto’s, documenten,… stuurt u best via mail naar info@demandelvrienden.be

21) Dit clubreglement.

Ieder aangesloten clublid dient te verklaren dat hij/zij het clubreglement heeft gelezen en dat hij/zij zich zal onderwerpen aan  deze verkeersreglementen , clubreglementen en polisvoorwaarden van de afgesloten clubverzekering. Indien het clublid zich  niet onderwerpt aan voorgaande reglementen en voorwaarden , dan zijn alle gebeurtenissen op zijn eigen verantwoordelijkheid  en aansprakelijkheid en kan geen enkele schade ten laste gelegd worden van de club of de personen die de club zouden  vertegenwoordigen.

22) Wijzigingen van dit reglement.

Het bestuur behoudt zich het recht voor dit clubreglement te wijzigen. De laatste beschikbare versie, zoals getoond op de  clubwebsite is de enige juiste en geldende versie. 

23) Uitsluiting.

Het lidmaatschap impliceert automatisch het aanvaarden van het clubreglement! Reglementen dienen te worden nageleefd. Ze zijn er voor de goede werking van de club. Wie zich niet kan voegen naar het reglement kan na overleg tussen bestuur en groepsleiders uit de club gezet worden.


Wakken, 01/01/2024

  1.